Obchodní podmínky

Curae hendrerit donec commodo hendrerit egestas tempus, turpis facilisis nostra nunc. Vestibulum dui eget ultrices.

Smluvní vztah mezi Judo Heroes, zapsaným ústavem a objednatelem se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito podmínkami.

Smluvní strany
- Judo Heroes, zapsaný ústav, IČ: 01925253, se sídlem Budilova 2438/5, 180 00 Libeň (dále jen „pořadatel“)
- Zákonný zástupce účastníka (dále jen „objednatel“)

Rozsah plnění
Pořadatel poskytuje svoje služby účastníkům letních a zimních táborů, kroužků a kurzů (víkendových příměstských táborů) juda – tj. dětem a mládeži. Pořadatel zabezpečuje služby na základě přihlášky dítěte, vyplněné objednatelem.

Rozsah plnění u zimních i letních kempů zahrnuje zajištění programu, ubytování, stravování, pedagogický a zdravotnický dozor účastníka akce dle platných legislativních norem, vztahujících se na zotavovací akce pro děti.

Z účasti dítěte na táboře nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby.

Rozsah plnění u kroužků zahrnuje zajištění programu a pedagogický dozor účastníka. U kurzů plnění zahrnuje navíc ještě stravu účastníka.

Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah (smlouva) mezi objednatelem a pořadatelem vznikne při současném splnění následujících tří bodů:

Objednatel vyplní on-line formulář přihlášky na internetových stránkách pořadatele. V přihlášce je objednatel povinen sdělit kromě jiného také důležité informace o zdravotním stavu dítěte, včetně psychických poruch, předepsaných nebo užívaných lécích.

Pořadatel potvrdí (e-mailem, nebo telefonicky) objednateli přijetí přihlášky dítěte na akci pořadatele.

Objednatel buď
a) uhradí ve lhůtě dle platebních podmínek (14 dnů) od potvrzení přihlášky celou částku nebo alespoň její první splátku. V této lhůtě musí být částka připsána na účet pořadatele v souladu s potvrzením přihlášky a se správným variabilním symbolem, který je součástí potvrzovacího emailu.
nebo

b) poskytne ve lhůtě 7 dnů od potvrzení přihlášky údaje pro fakturaci. Údaje poskytne pomocí emailové zprávy na adresu radim@judoheroes.cz nebo na stejné adrese a ve stejné lhůtě obdrží pořadatel objednávku organizace (zaměstnavatel jednoho z rodičů, sociální odbor státního úřadu apod.) a současně bude dodržena splatnost faktury vystavené pořadatelem na základě výše uvedených podkladů.

Cena
Ceny táboru, kurzů a kroužků jsou stanovené jako ceny smluvní. Cena zahrnuje služby, které jsou při každé objednávané činnosti přesně vymezeny.

Pořadatel si vyhrazuje právo odůvodněné změny cen v případě závažných cenových změn na trhu nebo legislativních změn ovlivňujících náklady pořadatele. Pokud v době od podání přihlášky do dne zahájení pobytu účastníka změní pořadatel cenu, je povinen tuto změnu objednateli neprodleně oznámit. Při zvýšení ceny má objednatel právo od uzavřené smlouvy odstoupit (písemně nebo e-mailem) ve lhůtě 10 dnů od oznámení zvýšení ceny. Když tak neučiní ve stanovené lhůtě, je povinen vyšší cenu uhradit.

Platební podmínky u letních a zimních táborů
Pokud není vyžadována fakturace, je cena splatná:

U přihlášek na letní kemp, zaslaných do 31. 3. je splatná záloha (první splátka) alespoň 1 000 Kč do 14 dnů od potvrzení přihlášky pořadatelem, doplatek může být zasílán v několika splátkách, nejpozději však do 30.4.
U přihlášek na letní kemp, zaslaných po 1. 4. je celková cena splatná do 14 dnů od potvrzení přihlášky pořadatelem.
U přihlášek na zimní kemp, zaslaných do 31. 10. je splatná záloha (první splátka) alespoň 1000 Kč do 14 dnů od potvrzení přihlášky pořadatelem, doplatek může být zasílán v několika splátkách, nejpozději však do 30.4.
U přihlášek na zimní kemp, zaslaných po 1. 11. je celková cena splatná do 14 dnů od potvrzení přihlášky pořadatelem.
Cena za pobyt účastníka musí být uhrazena před zahájením akce, na kterou je účastník přihlášen.

Pokud objednatel požaduje platbu celkové částky nebo části ceny na základě vystavené faktury, je celková cena splatná v termínu splatnosti vystavené faktury pořadatele.

Platební podmínky u kurzů a kroužků
Pokud není vyžadována fakturace, je cena splatná vždy do 14 dní od potvrzení přihlášky.

Změna podmínek akce
V závažných a odůvodněných případech může pořadatel změnit termín, program, místo pobytu, cenu činnosti, případně činnost zrušit. Pokud objednatel se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 10 dnů od sdělení pořadatele o změně některých podmínek akce. Změna podmínek, jakož i nesouhlas objednatele s ní, musí být vyjádřeny písemně nebo e-mailem. Již zaplacenou částku musí pořadatel vrátit objednateli v plné výši (bez účtování stornovacích poplatků) nebo při částečném plnění poměrně k využitým službám.

Účast na pobytu
Objednatel musí zaplatit plnou cenu objednané činnosti v souladu s výše uvedenými platebními podmínkami a řídit se pokyny pro účastníky.

Účastník, který v průběhu akce nerespektuje program činnosti, případně nedodržuje nebo nesplňuje podmínky pobytu může být z akce vyloučen, přičemž objednatel nemá nárok na náhradu za nevyužité služby a musí účastníka odvézt na svoje náklady.

Objednatel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny služby, kterou nevyužije účastník vlastní vinou.

Pořadatel zodpovídá za organizaci činnosti.

Za škody způsobené účastníky zodpovídá objednatel. Jakékoli vážnější poškození inventáře pořadatele popř. jiného zařízení v průběhu činnosti hradí objednatel.

Odstoupení od smlouvy objednatelem
Objednatel má právo před zahájením akce jednostranně od smlouvy odstoupit. Pořadatel je povinen vrátit zaplacené částky, snížené o stornopoplatky, na účet objednatele, a to nejpozději do 30 dní od odstoupení ze smlouvy ze strany objednavatele.

Stornopoplatky u letních a zimních táborů
Při jednostranném odstoupení objednatele od smlouvy je pořadatel oprávněn účtovat stornopoplatky, jejíž výše záleží na termínu odstoupení od smlouvy.

Stornopoplatky u letních táborů:

Odhlášení do konce dubna – stornopoplatek 0 % z ceny kempu.
Odhlášení během května – stornopoplatek 50 % z ceny kempu.
Odhlášení během června – stornopoplatek 75 % z ceny kempu.
Odhlášení během července – stornopoplatek 90 % z ceny kempu.
Stornopoplatky u zimních táborů:

Odhlášení do konce listopadu – stornopoplatek 0 % z ceny kempu.
Odhlášení během listopadu – stornopoplatek 50 % z ceny kempu.
Odhlášení během prosince – stornopoplatek 75 % z ceny kempu.
Odhlášení během ledna – stornopoplatek 90 % z ceny kempu.
Neúčast na akci
V případě, že se účastník z důvodů na jeho straně nezúčastní akce nebo na ni vůbec nenastoupí, a přitom objednatel od smlouvy neodstoupí ještě před zahájením akce nebo zruší účast až po jejím zahájení, nemá objednatel nárok na vrácení zaplacené částky ani jinou finanční kompenzaci.

Odstoupení od smlouvy pořadatelem
Pořadatel může před započetím pobytu nebo v jeho průběhu odstoupit od smlouvy v následujících případech, za kterých objednateli přitom nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky, vzniká mu však nárok na finanční kompenzaci:

Účastník vážně narušuje průběh pobytu na táboře, kroužku, kurzu.
V důsledku poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky), kdy nelze bez předchozí dohody zajistit pobyt dítěte, jenž vyžaduje trvalou individuální péči nebo zdravotní péči nad rámec běžných zvyklostí.
Účastník nesplňuje fyzické či psychické požadavky pro účast nebo mu účast nedovoluje jeho zdravotní stav.
Pokud účastník není na akci přijat kvůli pedikulóze (zavšivení, hnidy). (Na akci může být přijat až po jejím účinném odstranění.)
Objednatel nedodá předepsanou dokumentaci účastníka (např. u táborů to jsou: platný posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, kopii průkazu pojištěnce, podepsané čestné prohlášení (tzv. bezinfekčnost).
Pokud není zaplacena ve lhůtě dle platebních podmínek celá částka za tábor, kurz, kroužek.
Dále může pořadatel odstoupit od smlouvy v důsledku tzv. „vyšší moci“, tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat a dále v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků na akci. V těchto případech obdrží objednatel uhrazenou částku zpět v plné výši nebo poměrně k využitým službám. Objednateli zároveň nevznikne nárok na žádné jiné náhrady.
Finanční kompenzace při předčasném odjezdu z kempu
Při předčasném odjezdu účastníka z tábora z jakéhokoliv důvodu může objednatel uplatnit nárok na finanční kompenzaci za nevyužité dny (noci) pobytu. Nárok objednatel uplatní zasláním emailové zprávy na adresu radim@judoheroes.cz

Pořadatel poskytne objednateli finanční kompenzaci ve výši 150 Kč za den (noc).

Jinou kompenzaci za nevyužité služby, jež jsou součástí smluvní ceny, pořadatel neposkytuje.

Kvůli pozdějšímu nástupu účastníka na tábor nemá objednatel na finanční kompenzaci nárok.

Finanční kompenzace při neúčasti na kroužku
V případě, že účastník kroužku kroužek přestane navštěvovat, nemá objednavatel právo na finanční kompenzaci.

Pojištění
Pojištění účastníka je věcí objednatele. Pořadatel jej nezajišťuje.

Náklady za ošetření a léčení
Pokud pořadateli vzniknou náklady:

za převoz k ošetření,
za léky a léčebné přípravky,
za ošetření poskytnuté třetí stranou (např. Horskou službou nebo zdravotnickým zařízením)
nebo vzniklé v souvislosti s hospitalizací účastníka, je objednatel povinen je pořadateli uhradit.
Náklady za ošetření a běžné léky poskytnuté zdravotníkem pořadatele na táboře nejsou objednateli účtovány (jsou součástí ceny za pobyt).
Reklamace služeb
V případě, že objednatel zjistí jakoukoli závadu v kvalitě nebo rozsahu služeb, může uplatnit reklamaci. Povinností objednavatele je vadu reklamovat bezodkladně u vedoucího akce, popřípadě u jiného zástupce pořadatele.

Pořadatel je povinen řešit reklamaci neprodleně, a pokud je oprávněná, zjednat okamžitou nápravu.

V případě, že povaha vady neumožňuje reklamaci řešit v průběhu akce, objednatel je povinen uplatnit toto právo ihned po návratu účastníka z akce, avšak nejdéle do 7 dnů písemně nebo e-mailem na adresu pořadatele. Pořadatel je povinen reklamaci prošetřit a rozhodnout o její oprávněnosti do 14 dnů, ve složitých případech do 30 dnů, od podání reklamace.

Zpracování osobních dat objednatele a účastníka pobytu
Pořadatel se zavazuje dodržovat všechny předpisy týkající se ochrany a zpracování osobních údajů objednatele a účastníka. Vydal k tomu Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (tzv. GDPR). Odkaz na výše uvedené prohlášení je na stránkách pořadatele v sekci otázky a odpovědi.

Pořizování fotografií, audio a video záznamů
Pořadatel je povinen získat souhlas od zákonného zástupce účastníka k pořizování fotografií, audio a video záznamů svého dítěte během tábora a s veřejnou prezentací těchto záznamů na webových stránkách pořadatele a s jejich použitím k propagačním účelům ústavu.

Souhlas udílí objednatel ve formuláři přihlášky dítěte na tábor a může jej kdykoliv později odvolat, přičemž i po odvolání pro něj zůstávají závazné povinnosti, k jejímž plnění se při udělení souhlasu zavázal.

U přihlášek dítěte na tábor vyplněných před 25. 5. 2018 se má za to, že objednatel souhlas udělil a může jej proto kdykoliv odvolat za dodržení výše uvedených podmínek.

Další ujednání
Objednatel bere dále na vědomí a souhlasí s následujícími ujednáními:

Pořadatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které účastník svěří do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si účastník v průběhu pobytu ponechá u sebe, nenese pořadatel odpovědnost.
Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení patří alkohol, cigarety a jiné tabákové výrobky, drogy, útočné nože a jiné zbraně, střelivo (včetně paintballových a airsoftových kuliček), pyrotechnika, časopisy a jiné předměty s erotickou tematikou.
Objednatel dává pořadateli souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě podezření na závažné porušení táborového řádu (krádež cizí věci, držení zakázaného vybavení – viz bod b).
Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení tábora nebo jiném majetku. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit během pobytu nebo po jeho ukončení.
Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že jeho dítě může dobrovolně uhradit malou škodu (do cca 200 Kč), kterou způsobilo, ze svého kapesného.
V průběhu pobytu na táboře není doporučeno děti navštěvovat.
K ukončení táborového pobytu dítěte může dojít výhradně v doprovodu zákonného zástupce, nebo na základě jím podepsaného písemného souhlasu.
Pokud objednatel požaduje úpravu některého bodu těchto smluvních podmínek nebo vyžaduje individuální péči nad rámec táborových zvyklostí, anebo vznáší požadavek, jehož splněním podmiňuje platnost své přihlášky, musejí se strany na této změně domluvit. Jednostranné prohlášení objednatele, například v přihlášce, takovou dohodu nenahrazuje. Bez předchozí dohody není pořadatel povinen k takovému požadavku přihlížet a není pro něj nijak závazný.
Závěrečná ustanovení
Vyplněním přihlášky bere objednatel na vědomí a souhlasí s těmito smluvními podmínkami. Objednatel stvrzuje v přihlášce, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů z přihlášky a dalších dokumentů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. pro potřeby pořadatele. Pořadatel se zavazuje neposkytovat tyto osobní údaje třetí straně.